อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
Roller Ski Referee Certificate Level 1
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
ขอนแก่น 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ชุมพร 11 คน
ภูเก็ต 1 คน
สงขลา 1 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
ลำปาง 1 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด ชุมพร (ภาค 4) Ok
3 Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ ชุมพร (ภาค 4) Ok
4 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) Ok
5 Mr. Kripop Thapkila นาย ไกรภพ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Ok
6 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Ok
7 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Ok
8 Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) Ok
9 Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร ชุมพร (ภาค 4) Ok
10 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) Ok
11 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) Ok
12 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) Ok
13 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู ภูเก็ต (ภาค 4) Ok
14 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
15 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
16 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) Ok
17 Mr. Nantawat Phuwaphanwiphaporn นาย นันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
18 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
19 Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
20 Mr. Sdteenun Yainkan นาย สุทธินันท์ ใยขันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) Ok
21 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ ปทุมธานี (ภาค 1) Ok
22 Mr. Pornpipat Sankhari นาย พรพิพัฒน์ สันขะหรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Ok
23 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
24 Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ สงขลา (ภาค 4) Ok
25 Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง ตราด (ภาค 1) Ok
26 Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ ชุมพร (ภาค 4) Ok
27 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok
28 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Ok
29 Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง ชุมพร (ภาค 4) Ok
30 Mr. Weerawat Rueangrat นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List