โครงการการอบรมผู้ตัดสิน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-12-01 - 2021-12-03
Roller Ski Referee Course C License 2021
โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 4 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
ศรีสะเกษ 2 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ชุมพร 6 คน
ตรัง 1 คน
สงขลา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
2 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
3 Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
4 Acting.Sub.Lt Kobsamut Srida ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
5 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) 22 (2002) Ok
6 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
8 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
9 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
10 Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
11 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
12 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
13 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
14 Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
15 Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
16 Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
17 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
18 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
19 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
20 Mr. Kitisak Chaiyanam ผศ. กิติศักดิ์ ชัยนาม อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2002
Age 22
Total 2 คน
Men คน
Ladies 2 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List