ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 2020-03-08 - 2023-03-11
Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020
Rusutsu ,Japan #10
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 2 คน
สมุทรปราการ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Nirut Chunngam นาย นิรุตต์ ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Miss Phatarin Sriprajittichai นางสาว ภัทริน ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
3 Mr. Atichote Butrkrawee นาย อธิโชติ บุตรกระวี กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
4 Mr. Tanabodee Sriprajittichai นาย ธนบดี ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
5 Mr. Yuttapong Lomvattanavong นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
6 Mr. Chaolert Leelaswatanakoon นาย เชาว์เลิศ ลีลาศวัฒนกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Patthorn Somjit นาย ภัทธร สมจิตร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
8 Mr. Lattapon Keawchin นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
9 Mr. Wirun Saepow นาย วิรุณ แซ่โป่ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
10 Mr. Sahacha Nilkumhang นาย สหชา นิลกำแหง ชลบุรี (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List