ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดลำปาง
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดลำปาง
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 094 747 2655
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด32 ถ.สุรารัฐ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดลำปาง

พ.ต.อ ณัฐพนธ์ มานพ  (ประธานชมรม)
นาย อภิสิทธิ์ ประจักษ์วิมล (รองประธานชมรม 1)
นาย พงศ์พล จันทร์สุข (รองประธานชมรม 2)
นาย สัจจพร สาคร (เลขาธิการชมรม)
นาย วรชิต พรหมเอื้อ (เหรัญญิกชมรม)
นาย เกริกเกียรติ มานพ (นายทะเบียนชมรม)
ด.ช. ศุภวิชญ์ เจียมเงิน (กรรมการชมรม)
นาย ศักรินทร์ บุญศักดิ์ (กรรมการชมรม)
นาย ภูริวัชร์ สาคร (กรรมการชมรม)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า L