ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดนครพนม
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดนครพนม
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 061-1954415
email ชมรมประจำจังหวัด chayanona@yahoo.com
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด

1. ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ : ประธานชมรม 2. ว่าที่ ร้อยตรี จิระชัย คาระวะ : รองประธาน 3. ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ : เลขานุการชมรม 4. นส.สิริวิมล ศาลาจันทร์ : เหรัญญิกชมรม 5. นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์ : นายทะเบียนชมรม 6. นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ : กรรมการ 7. นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม : กรรมการ 8. นางสาวณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา : กรรมการ 9. นายธนากร นิตชิน : กรรมการ
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม