สถิติ Top 20 น้ำหนัก


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 94.5 kg
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
2 75.4 kg
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 73.7 kg
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
4 72 kg
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
5 68.8 kg
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
6 68 kg
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
7 66.6 kg
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 65 kg
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 59 kg
ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ master Yannaphat A-nantapan Roller Ski 2023-10-27 จ.สงขลา
10 57 kg
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 72.4 kg
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 63.9 kg
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
3 58.9 kg
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
4 58.1 kg
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 56.4 kg
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 56.2 kg
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 56 kg
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
8 53.1 kg
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
9 48.4 kg
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchannan Pongsak Roller Ski 2023-09-16
10 48.4 kg
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม