สถิติ Top 20 ค่า VO2 Max (Leg)


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 64.61 ml/kg/min
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 59.17 ml/kg/min
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 55.64 ml/kg/min
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 48.8 ml/kg/min
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 48.4 ml/kg/min
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 43.6 ml/kg/min
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 40 ml/kg/min
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 38.5 ml/kg/min
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 66.18 ml/kg/min
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 58.79 ml/kg/min
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 52.55 ml/kg/min
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 51.49 ml/kg/min
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 51.07 ml/kg/min
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 50.27 ml/kg/min
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 45.29 ml/kg/min
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 42.75 ml/kg/min
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 28.69 ml/kg/min
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย