สถิติ Top 20 ค่า VO2 Max (hand)


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 32 ml/kg/min
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 25 ml/kg/min
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 27 ml/kg/min
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 18 ml/kg/min
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย