สถิติ Top 20 รอบต้นขาซ้าย


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 69 cm
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
2 60.5 cm
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
3 58 cm
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
4 58 cm
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
5 57 cm
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
6 56 cm
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
7 55 cm
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
8 54 cm
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
9 51 cm
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 64 cm
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
2 64 cm
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
3 58.5 cm
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
4 58 cm
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchannan Pongsak Roller Ski 2023-09-16
5 57 cm
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
6 56.5 cm
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
7 56 cm
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
8 55.5 cm
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม
9 53.5 cm
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Roller Ski 2023-09-16 บ้านสมาคม
10 53 cm
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-17 บ้านสมาคม