สถิติ Top 20 ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach)


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 62 cm
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 60.5 cm
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 54 cm
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 52.5 cm
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 51 cm
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 50 cm
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 49.5 cm
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 44.5 cm
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 37 cm
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 56 cm
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 55 cm
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 51.5 cm
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 49.5 cm
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 48 cm
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 47.5 cm
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 43.5 cm
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 42 cm
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 41.5 cm
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
10 40.5 cm
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย