สถิติ Top 20 Roller Ski 14.4 กิโลเมตร


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 2104.18 วินาที
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-21 กกท
2 2295.28 วินาที
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-21 กกท

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 2310.84 วินาที
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-24
2 2447.47 วินาที
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-24
3 2447.48 วินาที
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-24