สถิติ Top 20 INBODY %FAT


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 5.8 %
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 6.5 %
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 6.6 %
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 7.2 %
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 7.9 %
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 10.5 %
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 12.2 %
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 16.8 %
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 20.1 %
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 17 %
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 17.8 %
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 19.4 %
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 19.5 %
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 20.3 %
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 21.2 %
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 24 %
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 24.5 %
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 25.4 %
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
10 31.1 %
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย