สถิติ Top 20 National Roller Ski Skating 9K


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 32.04 Min
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
2 33.07 Min
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
3 34.58 Min
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ Master Chayanon Rattanaphon Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
4 37.46 Min
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม Master Supanut Chitmunchaitham Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
5 41.3 Min
ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล Master Korrait Jirangnimitsakun Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 38.33 Min
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
2 38.44 Min
ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว Miss Kemika Duangkaew Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
3 51.29 Min
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต