สถิติ Top 20 วิ่งระยะ 20 เมตร


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 3.16 วินาที
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 3.28 วินาที
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 3.28 วินาที
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 3.43 วินาที
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 3.51 วินาที
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 3.63 วินาที
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย