สถิติ Top 20 ค่าแรงบีบมือขวา


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 65.1 kg
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 55.4 kg
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 49.1 kg
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 48.3 kg
นาย ภัทรพล แสงแดง Mr. Pattarapol Saengdaeng Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 45 kg
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 44.8 kg
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 43.1 kg
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-09-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 41 kg
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 39.7 kg
นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha Luge 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 35.3 kg
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
2 34.1 kg
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
3 32.3 kg
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn Ski Alpine 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
4 31.7 kg
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol Bobsleigh 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 31 kg
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai Luge 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
6 27.4 kg
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak Skeleton 2023-10-05 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 27 kg
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram Skeleton 2023-09-21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
8 26.6 kg
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 24 kg
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
10 23.4 kg
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-09-20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย