Roller Ski Thailand Championship 2022

อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
2022-07-09 - 2022-07-13

ผลการแข่งขัน Result List

(324) Roller Ski - Team Sprint C
1500 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

หญิง Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-11 11:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 12

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)