โครงการการอบรมผู้ตัดสิน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-12-01 - 2021-12-03
Roller Ski Referee Course C License 2021
โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Roller Ski - Referee Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Acting.Sub.Lt Kobsamut Srida ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Sirata Daengthong นางสาว สิรตา แดงทอง ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Kitisak Chaiyanam ผศ. กิติศักดิ์ ชัยนาม อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น