Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 62.4 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 158 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 24.5 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 54.5 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 31.7 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 109 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 35.1 cm แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ 363.58 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาซ้าย) 134.93 sec แสดงกราฟ
เก้าอี้อากาศ (ขาขวา) 175.3 sec แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 20 เมตร 3.28 วินาที แสดงกราฟ
วิ่งระยะ 100 เมตร 16.01 วินาที แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-05 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Bobsleigh
2023-09-21 กิมชัย SSAT ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Bobsleigh
2023-09-19 กิมชัย SSAT Roller Ski
2023-09-16 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski