Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan
กรอกข้อมูลการทดสอบ
National Roller Ski Skating 200M 29.875 Sec แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 4.8K 11.35 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Classic 4.8K 14.22 Min แสดงกราฟ

dd วันทดสอบ dd ผู้รับรองผลการทดสอบ dd สถานที่ dd ชนิดกีฬา
2024-06-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) 650 Mass Start C Junior C 11-12 6000 Roller Ski
2024-06-24 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) 628 Interval Start F Junior C 11-12 6000 Roller Ski
2024-06-23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) 594 Sprint F Qualification Junior C 11-12 200 Roller Ski
2023-11-08 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต Roller Ski