Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
กรอกข้อมูลการทดสอบ
น้ำหนัก 56.4 kg แสดงกราฟ
ส่วนสูง 163 cm แสดงกราฟ
INBODY %FAT 17 % แสดงกราฟ
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach) 56 cm แสดงกราฟ
ค่าแรงบีบมือขวา 32.3 kg แสดงกราฟ
Leg extension น้ำหนัก 100 kg แสดงกราฟ
Countermovement Jump (CMJ) 27.1 cm แสดงกราฟ
ค้างตัวในอากาศ Flight time 12955 sec แสดงกราฟ
ค่า VO2 Max (Leg) 52.55 ml/kg/min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-09-21 คุณโบว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย Ski Alpine
2023-09-16 อัญ ลีลาชวกุล SSAT บ้านสมาคม Roller Ski