รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 182
Roller Ski - Sprint C Final 0 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด


2020-10-11 - 2020-10-21
BIB Start Name Province Start Time Remark
1 นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1)
2 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4)
3 น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1)
4 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3)
5 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3)
6 นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3)
7 นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
8 น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
9 นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5)
10 นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1)
11 นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3)
12 ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1)
13 นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3)
14 น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5)
15 นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4)
16 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4)