Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น Mr. Chisanuphong Khamchuen
กรอกข้อมูลการทดสอบ
ส่วนสูง 173 cm แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-27 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT จ.น่าน Roller Ski