Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก Mr. Nuttavee Plummak
กรอกข้อมูลการทดสอบ
ส่วนสูง 168 cm แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-27 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT จ.ราชบุรี Roller Ski