Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม Miss Kanokwan Jimlim
กรอกข้อมูลการทดสอบ
ส่วนสูง 161 cm แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-27 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT จ.ราชบุรี Roller Ski