Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว Mr. Ronnakrit Wongkongkaew
กรอกข้อมูลการทดสอบ
ส่วนสูง 176 cm แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-10-27 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT จ.น่าน Roller Ski