Physical Examination รายงานทดสอบสมรถภาพร่างกาย

ชื่อผู้ทดสอบ Name: ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว Miss Kemika Duangkaew
กรอกข้อมูลการทดสอบ
National Roller Ski Skating 200M 57.21 Sec แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 1.4K 5.23 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 6K 23.53 Min แสดงกราฟ
National Roller Ski Skating 9K 38.44 Min แสดงกราฟ

วันทดสอบ ผู้รับรองผลการทดสอบ สถานที่ ชนิดกีฬา
2023-11-08 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ SSAT สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต Roller Ski