SSAT Time Station
2024-06-18 09:54:26pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด
ตราด


Race ID:189 Roller Ski - Mass Start F 0 Meter
ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2014
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb