รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 388
Roller Ski - Team Relay C 4500 Meter

ผสม U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
7 ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3)
7 ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3)
5 นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3)
5 นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3)
7 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3)
5 นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3)
7 ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3)
5 ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3)
5 นาย ภัคธร มะโนรมย์ อุดรธานี (ภาค 3)
5 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3)
7 ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3)
7 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2 1 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572
4 1 นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572
1 1 นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572
3 1 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572
6 1 นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572
2 2 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572
4 2 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572
3 2 นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572
6 2 นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572
1 2 ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572
4 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572
3 3 ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572
6 3 นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572
1 3 ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572
2 3 นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572
2 4 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 14:30:17.572
4 4 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14:30:17.572
1 4 ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 14:30:17.572
3 4 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14:30:17.572
6 4 นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 14:30:17.572