รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 369
Roller Ski - Sprint C Qualification 1500 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:06:16.451
102 2 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 09:06:31.351
103 3 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 09:06:46.447
104 4 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:07:01.692
105 5 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:07:17.157
106 6 นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:07:31.444
107 7 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:07:47.341
108 8 ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 09:08:01.539
109 9 ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 09:08:16.018
110 10 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:08:31.403
111 11 ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 09:08:47.142
112 12 ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:09:01.712
113 13 ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 09:09:16.742
114 14 นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 09:09:31.498
115 15 ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:09:46.945
116 16 นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3) 09:10:01.016
117 17 นางสาว น้ำอิง ไทรทรัพย์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:10:16.030
118 18 นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:10:31.609
119 19 นางสาว พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:10:47.172
120 20 ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 09:11:01.531
121 21 ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) 09:11:16.095
122 22 นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 09:11:31.841
123 23 นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 09:11:47.841
124 24 นางสาว วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:12:01.477