รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 272
Roller Ski - Sprint C Qualification 1200 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง


2022-07-29 - 2022-08-10
BIB Start Name Province Start Time Remark
141 1 นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:40:18.395
142 2 นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3)
143 3 ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต ระยอง (ภาค 1) 09:40:48.633
144 4 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:41:02.554
145 5 นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5)
146 6 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 09:41:32.883
147 7 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 09:41:48.133
148 8 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 09:42:02.953
149 9 ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา พัทลุง (ภาค 4) 09:43:18.284
150 10 ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:42:18.648
151 11 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:42:32.412
152 12 นางสาว วรรณิสา พุกประเสริฐ กาญจนบุรี (ภาค 2)
153 13 นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1)