โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
Furano, Japan #8
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ���������������������������


รายชื่อผู้ควบคุมทีม