รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 385
Roller Ski - Team Sprint F 1400 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์


2023-03-25 - 2023-04-03
BIB Start Name Province Start Time Remark
1 1 ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:16.774
4 1 นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 11:00:16.774
7 1 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:16.774
2 1 ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1)
6 1 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 11:00:16.774
3 1 ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:16.774
5 1 ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 11:00:16.774
1 2 ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:16.774
7 2 ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:16.774
2 2 ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1)
6 2 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 11:00:16.774
3 2 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:16.774
4 2 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) 11:00:16.774
5 2 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 11:00:16.774