อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
Roller Ski Referee Certificate Level 1
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222

Roller Ski - Referee Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Kripop Thapkila นาย ไกรภพ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Nantawat Phuwaphanwiphaporn นาย นันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sdteenun Yainkan นาย สุทธินันท์ ใยขันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Pornpipat Sankhari นาย พรพิพัฒน์ สันขะหรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง ตราด (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Weerawat Rueangrat นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น