ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 2020-03-08 - 2023-03-11
Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020
Rusutsu ,Japan #10
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Rusutsu ,Japan #10

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Miss Phatarin Sriprajittichai นางสาว ภัทริน ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Atichote Butrkrawee นาย อธิโชติ บุตรกระวี กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Tanabodee Sriprajittichai นาย ธนบดี ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Yuttapong Lomvattanavong นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Chaolert Leelaswatanakoon นาย เชาว์เลิศ ลีลาศวัฒนกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Patthorn Somjit นาย ภัทธร สมจิตร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Lattapon Keawchin นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Wirun Saepow นาย วิรุณ แซ่โป่ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Sahacha Nilkumhang นาย สหชา นิลกำแหง ชลบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Nirut Chunngam นาย นิรุตต์ ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ