โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Higashikawa, Japan

Ski Alpine - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Ms. Katesara Sittitanasut ด.ญ. เกสรา สิทธิธนาสุทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Kita Tangsunawan เด็กชาย คีตา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Keamen Kuljanyavivat Jones ด.ช. ฆีมินทร์ กุลจรรยาวิวัฒน์ โจนส์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Napak Pattapong ด.ช. ณภัค ปัตตะพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Dinsign Sila Vanfarowe ด.ช. ดินทรา ศิลา แวนฟาโร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Tada Tangsunawan เด็กชาย ธาดา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Theethonthan Luang-On ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Theetachthan Luang-On ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Panmile Jatupanyaporn Chatiketu ด.ญ. พันไมล์ จตุปัญญพร จาติเกตุ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Piranas Vongsinsirikul ด.ช. พีรณัฐ วงศ์สินศิริกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Ashira Sittitanasut ด.ช. อชิระ สิทธิธนาสุทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Alyssa Kerner ด.ญ. อลิสสา เคอร์เนอร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น